Thứ Ba, 16 Tháng Tư, 2024 - 2:11 sáng

 

Khai Tâm Pháp là trang kênh tập hợp về Kinh Tụng – Pháp Đàm trực thuộc tại Nhân Duyên Tâm. Nội dung thực hiện sản xuất được cung thỉnh từ các Quý Chư Tăng Ni. Xin nguyện đem công đức này hồi hướng an lạc đến tất cả quý vị Phật tử gần xa.
🙏 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏

Youtube Channel