Thứ Sáu, 19 Tháng Bảy, 2024 - 12:31 chiều

Giới thiệu

Khai Tâm Pháp • Pháp Âm NDT

  Khai Tâm Pháp là trang kênh tập hợp về Kinh Tụng – Pháp Đàm trực thuộc tại Nhân Duyên Tâm. Nội dung thực hiện sản xuất được cung thỉnh từ các Quý Chư Tăng Ni. Xin nguyện đem công đức này hồi hướng an lạc đến tất cả quý …

Đọc tiếp

Zen Melody • Năng Lượng Thiền

Zen Melody là trang kênh trực thuộc tại hệ thống Nhân Duyên Tâm. Chúng tôi thực hiện sản xuất ra nhạc thiền, nhạc chữa bệnh dựa trên tần số solfeggio, các câu thần chú của chư Phật – Bồ Tát và nhiều tài nguyên khác để thiền, thư giãn, ngủ …

Đọc tiếp